Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

  1. Deze algemene factuurvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en worden geacht door de klant te zijn aanvaard, zelfs indien de klant zelf over tegenstrijdige algemene voorwaarden beschikt. Alleen schriftelijk kan STIMA afwijkende voorwaarden aanvaarden.
  2. Elke klacht dient per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum aan STIMA te worden gemeld.
  3. De facturen worden voorafgaandelijk aan de dienstlevering aan de klant overgemaakt, en dienen betaald te worden 10 werkdagen vóór de aanvang van de prestaties. Indien de factuur niet werd verzonden binnen een periode die de klant toelaat deze procedure te respecteren, zal de factuur moeten betaald worden binnen de 10 werkdagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Voor elke factuur die niet vereffend is binnen de 10 dagen zal van rechtswege en zonder aanmaning 1% interest per maand aangerekend worden. Eventuele aanmaningskosten zijn ten laste van de klant.
  4. Annuleren voor een activiteit kan enkel schriftelijk (e-mail of fax). Annuleren kan tot 1 week voor het event, daarna blijft het bedrag van uw deelname verschuldigd. Wij verwelkomen graag een collega in uw plaats (schriftelijke bevestiging nodig).